King Gwanggaeto, the Great (Gwanggaeto Dae Wang / 광개토태왕)

King Gwanggaeto, the Great (Gwanggaeto Dae Wang / 광개토태왕) Subtitles

...
year
...
min
...
rate
4
languages
LanguageRelease nameRelease noteLast UpdatedQuick download
English
 1. King Gwanggaeto (2011) E01 - E15 720p-HANrel - English
[WITH S2]3 years ago
 1. 32.5KB
 2. 32.1KB
 3. 35.5KB
 4. 32.5KB
 5. 36.2KB
 6. 35.3KB
 7. 36.6KB
 8. 33.2KB
 9. 32.2KB
 10. 34.4KB
 11. 36.5KB
 12. 37.1KB
 13. 42.4KB
 14. 33.5KB
 15. 41.3KB
English
 1. King Gwanggaeto (2011) E16 - E30 720p-HANrel - English
[WITH S2]3 years ago
 1. 38.9KB
 2. 36.8KB
 3. 41.1KB
 4. 40.7KB
 5. 38.1KB
 6. 36.6KB
 7. 34.8KB
 8. 35.2KB
 9. 32.2KB
 10. 43.4KB
 11. 39.8KB
 12. 38.5KB
 13. 34.9KB
 14. 38.4KB
 15. 28KB
English
 1. King Gwanggaeto (2011) E31 - E45 720p-HANrel - English
[WITH S2]3 years ago
 1. 33.9KB
 2. 35.2KB
 3. 36.5KB
 4. 32.5KB
 5. 36.2KB
 6. 26.8KB
 7. 31.9KB
 8. 29.7KB
 9. 37.5KB
 10. 35.1KB
 11. 32.5KB
 12. 29.8KB
 13. 29.7KB
 14. 23.3KB
 15. 21.2KB
English
 1. King Gwanggaeto (2011) E46 - E60 720p-HANrel - English
[WITH S2]3 years ago
 1. 23.9KB
 2. 27.1KB
 3. 30.1KB
 4. 30.1KB
 5. 31.7KB
 6. 31.8KB
 7. 31.2KB
 8. 30.6KB
 9. 33.4KB
 10. 35.7KB
 11. 37.1KB
 12. 33.5KB
 13. 24.6KB
 14. 29.5KB
 15. 29.6KB
English
 1. King Gwanggaeto (2011) E61 - E75 720p-HANrel - English
[WITH S2]3 years ago
 1. 33.4KB
 2. 33.5KB
 3. 31.1KB
 4. 28.8KB
 5. 29.4KB
 6. 28.9KB
 7. 28.7KB
 8. 29.8KB
 9. 32.1KB
 10. 31.2KB
 11. 30.7KB
 12. 25.5KB
 13. 28.7KB
 14. 31.2KB
 15. 32.7KB
English
 1. King Gwanggaeto (2011) E76 - E92 720p-HANrel - English
[WITH S2]3 years ago
 1. 28.4KB
 2. 32.8KB
 3. 33.8KB
 4. 34.5KB
 5. 29.7KB
 6. 30.5KB
 7. 36.1KB
 8. 32KB
 9. 27KB
 10. 28.6KB
 11. 33.1KB
 12. 31.4KB
 13. 34.6KB
 14. 33.9KB
 15. 35.2KB
 16. 32.7KB
 17. 31KB
Armenian
 1. King.Gwanggaeto.E03.110611.HDTV.X264.720p-HANrel SubtitleTools.com
Պատմական կորեական դռամա՝ Մեծն արքա Գվանգեդո3 years ago
 1. 42.8KB
Armenian
 1. King.Gwanggaeto.E04.110612.HDTV.X264.720p-HANrel
Պատմական կորեական դռամա՝ Մեծն արքա Գվանգեդո3 years ago
 1. 56.1KB
Armenian
 1. King.Gwanggaeto.E04.110612.HDTV.X264.720p-HANrel
Պատմական կորեական դռամա՝ Մեծն արքա Գվանգեդո3 years ago
 1. 56.1KB
Arabic
 1. King.Gwanggaeto FULL
http://ommofans.blogspot.com/3 years ago
 1. 44.3KB
 2. 41.5KB
 3. 40.7KB
 4. 32.3KB
 5. 29.3KB
 6. 33.3KB
 7. 37.1KB
 8. 41.1KB
 9. 40.4KB
 10. 42.2KB
 11. 43.6KB
 12. 43KB
 13. 41.3KB
 14. 45.8KB
 15. 47.4KB
 16. 50.9KB
 17. 45.6KB
 18. 34.1KB
 19. 40.6KB
 20. 41.1KB
 21. 46.8KB
 22. 46KB
 23. 42.8KB
 24. 39.4KB
 25. 40.3KB
 26. 39.2KB
 27. 39.4KB
 28. 41.1KB
 29. 44.8KB
 30. 43.6KB
 31. 42.6KB
 32. 35.3KB
 33. 39.6KB
 34. 42.8KB
 35. 44.9KB
 36. 39.3KB
 37. 45.7KB
 38. 47.5KB
 39. 47.1KB
 40. 41.6KB
 41. 32.5KB
 42. 32.7KB
 43. 31.8KB
 44. 29.7KB
 45. 31.5KB
 46. 32.8KB
 47. 29.3KB
 48. 30KB
 49. 29.1KB
 50. 31.2KB
 51. 31.1KB
 52. 35.2KB
 53. 34.6KB
 54. 30.9KB
 55. 34.8KB
 56. 37.2KB
 57. 30.5KB
 58. 35KB
 59. 35.8KB
 60. 35.4KB
 61. 30.5KB
 62. 34.5KB
 63. 28.3KB
 64. 31KB
 65. 34.9KB
 66. 36.4KB
 67. 65.3KB
 68. 45.5KB
 69. 44.4KB
 70. 35.8KB
 71. 41.6KB
 72. 45.4KB
 73. 43.8KB
 74. 42.8KB
 75. 44.1KB
 76. 34.5KB
 77. 40.7KB
 78. 54.6KB
 79. 42.1KB
 80. 43.3KB